האם התפטרות, בו זמנית, של 2 חברי דירקטוריון תאגיד בשליטת הקיבוץ, מהווה הפרת חוזה ההתקשרות החוזית בינם לבין הקיבוץ, בתפקידיהם כיו"ר כלכלי וכמנהל עסקי של הקיבוץ?

שתף

השאלה שנשאלה היתה, האם התפטרות משותפת זו, ככל שהיתה מכוונת ומתוכננת, מהווה הפרת חובת האמונים שלהם לחברה וגם הפרת ההסכמים בינם לבין הקיבוץ.

 

ה"שחקנים המרכזיים"

התאגיד בשליטה – חברה בע"מ לחלוקת ואספקת חשמל בתחומי הקיבוץ. 

המתפטרים – יו"ר כלכלי של הקיבוץ שלו הסכם למתן שירותים עם הקיבוץ (קבלן עצמאי), ומנהל עסקי שלו הסכם העסקה עם הקיבוץ (יחסי עובד- מעסיק).

ההתפטרות נעשתה בו זמנית, מתפקידיהם בדירקטוריון החברה בע"מ, במהלך שנתפס על ידי הקיבוץ כמהלך משותף, משיקולים זרים, אשר מטרתו להפעיל לחץ על הקיבוץ, ולהשיג יתרון בסכסוך שהיה בין אחד מהם לבין הקיבוץ.

 

החלטת הקיבוץ בעניין ניהול התאגידים שבשליטת הקיבוץ

בהתאם להחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית של הקיבוץ, ניהול התאגידים שבשליטת הקיבוץ יבוצע על ידי הוועדה הכלכלית של הקיבוץ, אשר תשמש כוועד ההנהלה/כדירקטוריון התאגידים שבשליטה (באגודה שיתופית/חברה בע"מ, לפי הענין). כן נקבע, כי היו"ר הכלכלי ישמש גם כיו"ר התאגיד בשליטה וכי המנהל העסקי של הקיבוץ, ישמש כחבר וועד ההנהלה בתאגיד שבשליטה, זאת- מתוקף תפקידיהם בקיבוץ וכחלק מהם.

 

הדימיון בין וועד ההנהלה באגודה שיתופית לבין אלו של דירקטוריון חברה בע"מ

 יש להבהיר, כי אין הבדל ענייני או מעשי, בין תפקידי וועד הנהלה באגודה שיתופית, לבין אלו של הדירקטוריון בחברה בע"מ. שני אורגנים אלו מחזיקים במעמד, תפקידים, סמכויות ואחריות דומים. על המשרתים בהם (חברי וועד הנהלה באגודה השיתופית והדירקטורים בדירקטוריון החברה) מוטלות חובות על פי דין, קרי חובת הזהירות, חובת אמונים.

גם פוליסת נושאי המשרה ודירקטורים בקיבוץ מכסה את פעילות כל האורגנים הנ"ל, ללא אבחנה ביניהם.

 

בהתאם לתקנון החברה בע"מ, משרתו של חבר דירקטוריון, ואין הבחנה לעניין זה אם הוא יו"ר הדירקטוריון או חבר הדירקטוריון, מתפנה אם "התפטר מתפקידו על ידי הודעה בכתב לחברה". סעיף זה אופייני גם לתקנוני אגודות שיתופיות המשמשות לניהול עסקי.

חוק החברות, קובע כי דירקטור רשאי להתפטר, במסירת הודעה לדירקטוריון, תוך מסירת הסיבות להתפטרותו. מההודעה יש לרשום פרוטוקול מפורט של ההתפטרות וסיבותיה. תוקף ההתפטרות הוא ממתן ההודעה. האמור יחול גם על חבר בוועד ההנהלה באגודה שיתופית, בכפוף להוראות הפרטניות של תקנון האגודה השיתופית.

 

מתי חבר דירקטוריון/ועד הנהלה רשאי להתפטר מכהונתו?

חבר דירקטוריון/וועד הנהלה רשאי להתפטר מכהונתו כדירקטור/חבר וועד הנהלה, וככל שהוא עושה כן, התפטרותו תקפה ממועד מסירת ההודעה. לא ניתן לחייב את הנ"ל להמשיך בכהונתם, אך אין מניעה, כמובן, בהתייחס לסיבות ההתפטרות, להסדיר עמו את משיכת הודעת ההתפטרות, בדרך של ביצוע שינויים המאיינים את עיקר או את הסיבות להתפטרות.

הודעת ההתפטרות אמורה להימסר לדירקטוריון/וועד ההנהלה של התאגיד בשליטה, לפי הענין, תוך פירוט הסיבות להתפטרות. הודעת ההתפטרות תקפה ממועד המסירה, ואין צורך בקבלת ההתפטרות או באישורה.

ככל שמטלה מהותית, המצויה בהגדרת תפקיד של בעל תפקיד, אינה מקוימת על ידו במפגיע, ניתן, לכאורה, לראות בכך הפרה של חוזה ההעסקה שלו עם מעסיקו, וזאת אלא אם כן הסיבה/ות אשר מביאה/ות אותו לאי ביצוע המטלה, היא סיבה/ות שמקורה/ן בסיכון חשיפה אפשרית שלו מבחינה חוקית ו/או סיבה סבירה אחרת. 

מנהל קהילה בקיבוץ, יו"ר כלכלי, מנהל עסקים, מנהל פיננסי, חבר הנהלת קהילה (חבר וועד הנהלה), מנכ"ל תאגיד, חבר הנהלת תאגיד, חבר דירקטוריון של תאגיד שהוא חברה בע"מ, הנם, כולם כאחד, אורגנים בתאגיד ונושאי משרה בו, אשר עליהם חלים חובות נושאי משרה , אשר הפרתן יכולה לעלות כדי עבירה פלילית, ויכולה לגרור אחריה גם השלכות כספיות כבדות לתאגיד ובמקרים מסוימים (על פי הוראות חוק מסוימות), גם להטיל חבות אישית על בעל התפקיד/נושא המשרה.

 

איך לנהוג כשיש חשש מחשיפה חוקית אפשרית של התאגיד או נושא המשרה

מקום בו נושא משרה מזהה/חושש מחשיפה חוקית אפשרית, של התאגיד ו/או שלו באופן אישי ו/או ככל שעומדת לו סיבה אחרת בגינה הוא סבור כי אינו יכול להמשיך למלא את אותה מטלה/תפקיד בתאגיד, על אף שהוא חלק מתפקידו, וככל שניסה למנוע אותה או להביא לתיקונה בתאגיד, באמצעות האורגנים המוסמכים של התאגיד, על מנת למנוע את החשיפה הצפויה לדעתו לתאגיד ו/או לו עצמו, וניסיונו זה לא צלח, תהא זו זכותו להתפטר, ובמקרה כזה, לא ניתן יהיה לראות בהתנהלותו הפרת הסכם ההעסקה שלו. 

 

אך ככל שההתפטרות ה"קולקטיבית" הזו, נועדה להיות אקט שיפעיל לחץ על הקיבוץ, כדי להביא להישגים של אחד מהם בסכסוך שלו עם הקיבוץ, ולא היה כל הצדק חוקי כאמור, להתפטרות כזו הרי ניתן לראות את ההתפטרות בתאגיד בשליטה, כהפרת ההתקשרות החוזית של כל אחד מהם עם הקיבוץ. 

 

במילים אחרות: יש לשמוע את הסיבות להתפטרות ולשקול אותן לגופן.
הזכות להתפטר עומדת, על פי דין, לדירקטור/חבר וועד הנהלה בתאגיד. השאלה היא האם ההתפטרות, בנסיבות העניין, סבירה ומוצדקת, ועל כן אין בה משום הפרת החוזה בינו לבין הקיבוץ, או, שמא, אינה מוצדקת, ואז התפטרותו מהתאגיד בשליטה, עלולה להיחשב כאי מילוי חלק מהמטלות שהוטלו עליו במסגרת תפקידו בהסכם שבינו לבין הקיבוץ, וכפועל יוצא – כהפרת ההסכם.

 

מאמרים נוספים